TRANSPORTFORSIKRING

Transportforsikring sikrer vareeier mot økonomisk tap når varen transporteres fra et sted til et annet.
Enhver bedrift som selger, kjøper eller på annen måte har gods til befordring, bør vurdere transportforsikring.

Transportørens ansvar er begrenset av lover og avtaler, og er ofte ikke tilstrekkelig for å sikre vareeier fullt ut. En generell misforståelse er at transportøren eller speditøren erstatter transportskader. Transportretten fritar imidlertid transportørene for ansvar for skade på varene i en lang rekke tilfeller. Det er derfor viktig at vareeier har egen transportforsikring.

Fender Marine kan tilby transportforsikring for både bedrifter og privatpersoner ( f.eks flyttegodsforsikring).

Hva som forsikres:

Totaltap, manko og/eller skade på gods under transport.
I tillegg dekkes omkostninger som følger:

 • redningsomkostninger
 • felleshavaribidrag
 • ·omkostninger ved sikkerhetsstillelse o.l.
 • saksomkostninger
 • ·omkostninger i forbindelse med erstatningsoppgjøret

Forsikringstyper

For bedrifter med et regelmessig behov for transportforsikring, vil avtaleformen kjøp/salg basert på bedriftens omsetning være det gunstigste ( omsetningsavtale). For de med sporadiske behov, kan det kjøpes forsikring for hvert enkelt tilfelle( enkeltransport)

 

 

De viktigste avtaleformene er:

 • Kjøp/salg som tilbys bedrifter som regelmessig selger og kjøper varer. Denne form for avtale er basert på bedriftens omsetning og gjelder transporter hele året
 • Årsavtaler tilbys bedrifter som for eksempel transporterer eget utstyr eller varer i egne biler
 • Enkeltforsikringer tilbys de som sporadisk har behov for en transportforsikring, og avtales for hvert enkelt tilfelle.

3 dekningsgrader:

 1. Alle farer (A-vilkår) - omfatter alle farer de forsikrede varer blir utsatt for.
 2. Utvidet transportulykke (B-vilkår) - omfatter: - Transportmiddelet utsatt for sammenstøt el. alvorlig ulykke. - Brann, lynnedslag, eksplosjon. - Varene kastes el. skylles overbord.  - Totaltap av hele kolli under lasting/lossing.
 3. Transportulykke (C-vilkår) - omfatter: Transportmiddelet utsatt for alvorlig ulykke, så som kollisjon, grunnstøtning, støtning, velting, utforkjøring o.l.